Obchodní 

podmínky

Níže si můžete přečíst kompletní obchodní podmínky tiskárny GRAFIA NOVA. Předejdeme tím pozdějším nedorozuměním.

Obchodní podmínky jsou plnohodnotným smluvním ujednáním, se kterým je nutné se pečlivě seznámit a následně jej respektovat a řídit se jím.

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti GRAFIA NOVA s.r.o., IČ 65142471, se sídlem č.p. 826, 756 51 Zašová. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9272 (dále též „Dodavatel“, či „Tiskárna“).

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též „VOP“) se řídí smluvní vztahy (upravují práva a povinnosti) mezi Dodavatelem a objednateli (dále jen „Objednatel“) vzniklé ze Smluv týkajících se zejména, nikoli však pouze prodeje zboží, poskytnutí služeb či provedení díla (prodej zboží, poskytnutí služeb či provedení díla dále též souhrnně označeno jako „dodání Zboží“ či „Zboží“), nejsou-li mezi smluvními stranami ve Smlouvě výslovně upraveny jinak. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy, která na VOP odkazuje, nebo ke které byly připojeny. „Smlouvou“ se pro účely těchto VOP rozumí cenová nabídka/kalkulace Dodavatele na dodání Zboží akceptovaná Objednatelem ve formě objednávky Zboží (dále též „objednávka“). Objednávka může být učiněna písemně, ústně, či elektronicky emailem. Doručením objednávky Dodavateli je Smlouva uzavřena. Doručením objednávky s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky cenové nabídky, je Smlouva rovněž uzavřena. Dodavatel je oprávněn potvrdit přijetí objednávky elektronickou poštou či telefonicky. Tyto VOP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého obchodního případu učiněná či uzavřená přede dnem uzavření Smlouvy.
 2. Objednatel je povinen předat Dodavateli úplné a nepoškozené výrobní podklady nutné pro dodání Zboží (dále též „výrobní podklady“) v odpovídající obvyklé kvalitě, a to nejpozději ve lhůtě uvedené v cenové nabídce Dodavatele. Výrobní podklady, které Objednatel předal Dodavateli za účelem dodání Zboží, se okamžikem jejich předání stávají majetkem Dodavatele.
 3. Dodavatel akceptuje výrobní podklady ve formátu kompozitního PDF, vytvořeného dle zásad uvedených v „Zásadách příjmu dat pro ofsetovou tiskárnu Grafia Nova s.r.o.“ zveřejněných na www.grafianova.cz. Na základě dohody s Objednatelem je Dodavatel je schopen zpracovat výrobní podklady i v souborech odlišných formátů (cdr, prn, eps, ps, ai, indd, xls, doc apod.), je však nutné počítat s prodlouženou dobou přípravy a povinností Objednatele poskytnout Dodavateli zpětnou vazbu, tzn. že vytvořené tiskové PDF bude zasláno zpět ke korektuře. Dodavatel v takovém případě není v prodlení, dokud Objednatel neprovede korekturu anebo odsouhlasí Dodavatelem provedenou úpravu výrobních podkladů.
 4. Předá-li Objednatel výrobní podklady neúplné, poškozené, neodpovídající obvyklé kvalitě, případně z jiného důvodu nezpracovatelné, Dodavatel na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného prodlení upozorní.
 5. V případě, že Objednatel předá Dodavateli výrobní podklady opožděně nebo předá výrobní podklady neúplné, poškozené, neodpovídající obvyklé kvalitě, případně z jiného důvodu nezpracovatelné a na základě takových skutečností není možné ve zhotovení Zboží dále pokračovat, je Dodavatel oprávněn po doručení řádných a úplných výrobních podkladů podle svých aktuálních kapacitních možností stanovit nový termín dodání Zboží, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
 6. V případě, kdy Objednatel předá Dodavateli výrobní podklady opožděně nebo předá výrobní podklady neúplné, poškozené, neodpovídající obvyklé kvalitě, případně z jiného důvodu nezpracovatelné nebo v průběhu zhotovení Zboží dispozice k jeho provedení z hlediska výrobních podkladů změní, je Dodavatel oprávněn vůči Objednateli uplatnit náklady, které mu v důsledku těchto skutečností vznikly.
 7. Dodavatel je oprávněn vrátit výrobní podklady neúplné, poškozené nebo neodpovídající obvyklé kvalitě Objednateli, případně je podle svých možností se souhlasem Objednatele doplnit nebo opravit. Tuto činnost je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli jako vícepráce, které budou oceněny cenou obvyklou v době uzavření Smlouvy, přičemž hodinová sazba Tiskárny představuje částku 350,-Kč/hodina práce.
 8. V případě, že Objednatel výrobní podklady neúplné, poškozené nebo neodpovídající obvyklé kvalitě ani po upozornění Dodavatele neopraví nebo nedoplní, bere Objednatel na vědomí, že v takovém případě ztrácí práva z vadného plnění na Zboží zhotovené podle takovýchto podkladů. Pokud Objednatel neposkytne při opravě či doplnění výrobních podkladů veškerou nezbytnou součinnost, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 9. Objednatel je povinen Dodavateli oznámit bez zbytečného odkladu změnu obchodního jména, sídla, odpovědné osoby, bankovního spojení, změnu IČ a DIČ, rozhodnutí o vstupu Objednatele do likvidace, o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení a o všech rozhodnutí vydaných v jeho rámci, případně další změny údajů, které mají vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.
 10. Dodavatel není v prodlení s dodáním Zboží, jestliže Objednatel ve lhůtách stanovených v cenové nabídce nesplní své smluvní povinnosti vůči Dodavateli, zejména nedodá-li včas všechny potřebné výrobní podklady, a/nebo neposkytne-li Dodavateli potřebnou součinnost a/nebo neuhradí zálohu na dodání Zboží.

II. Cena a platební podmínky

 1. Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli cenu za Zboží stanovenou v cenové nabídce Dodavatele (dále též „cena Zboží“). Nebyla-li cena Zboží stanovena, zavazuje se Objednatel uhradit Dodavateli cenu uvedenou v ceníku Dodavatele platném ke dni doručení objednávky Dodavateli. Ceník Dodavatele je dostupný v sídle Dodavatele a na webové adrese www.grafianova.cz. Objednatel výslovně prohlašuje, že měl možnost se s platným ceníkem Dodavatele seznámit. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, pak cena obalů, speciálních úprav Zboží, cena palet atd. není součástí ceny Zboží.
 2. Podkladem pro zaplacení ceny Zboží je daňový doklad – faktura, kterou vystavuje Dodavatel a kterou zašle Objednateli na adresu sídla Objednatele a/nebo na adresu uvedenou v objednávce k rukám kontaktní osoby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Fakturu lze zaslat rovněž elektronicky emailem na adresu uvedenou v objednávce. Faktura slouží zároveň jako dodací list ke Zboží.
 3. Oprávnění vyúčtovat cenu Objednateli vzniká Dodavateli dnem dodání Zboží, ledaže byla sjednána platba ceny předem či byla ve Smlouvě sjednána jiná podmínka fakturace. V případě, že si Objednatel nepřevezme Zboží do 15 dnů od sjednané doby dodání Zboží, považuje se poslední den této lhůty za den dodání Zboží.
 4. Nebylo-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, je faktura splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání Zboží. Odběratel bere na vědomí a dává výslovný souhlas, že v případě neuhrazení závazků, byť jen z části, ve lhůtě 30 kalendářních dnů po splatnosti faktury, mohou být jeho data (firma a/nebo název, sídlo, IČ, dlužná částka apod.) zanesena do Centrálního registru dlužníků ČR (www.centralniregistrdluzniku.cz)
 5. Dodatečné náklady za dopravu, poštovné, skladné, vratné obaly apod. je Dodavatel oprávněn fakturovat Objednateli zvlášť, a to ve výši skutečně vynaložených nákladů nebo ve výši stanovené ceníkem Dodavatele. Daň z přidané hodnoty je k celkové ceně účtována podle platných předpisů.
 6. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna připsáním příslušné částky na účet Dodavatele, případně úhradou v hotovosti do pokladny Dodavatele.
 7. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,06% z ceny Zboží denně až do zaplacení. Jestliže nedošlo k předání Zboží podle jakékoliv smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Objednatelem v době splatnosti faktury, je Dodavatel oprávněn po splatnosti faktury Zboží zadržet, a to až do doby uhrazení dlužné částky.
 8. Jednostranné započtení provedené Objednatelem, při němž by byla započtena pohledávka Objednatele proti pohledávce Dodavatele na zaplacení ceny Zboží podle Smlouvy není přípustné.
 9. Smluvní strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení („RŘ“) Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat jediný rozhodce ad hoc, a to JUDr. Mgr. Petr Macháč, MBA, LL.M., zapsaný v seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti pod č.152, se sídlem 28. října 150, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 5% + DPH z hodnoty sporu, který uhradí strana žalující. V rozhodčím řízení může dále vzniknout další náklad spojený s provedením důkazů (např. znalečné, svědečné, náklady na provedení auditu, poštovné apod.), který je rozhodce oprávněn požadovat k zaplacení. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu svých tvrzení. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rozhodčím řízení se řídí příslušným ustanovením § 19a zák. č. 216/1994 Sb. Sudištěm pro konání rozhodčího řízení je Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 150. Řízení se bude konat v češtině. Rozhodce bude v řízení v otázkách v této doložce neupravených postupovat přiměřeně podle občanského soudního řádu. Strana, která neměla v řízení úspěch, je povinna uhradit úspěšné straně náhradu nákladů řízení, včetně poplatku rozhodci a případných nákladů na právní zastoupení advokátem ve smyslu platné právní úpravy.

III. Doručování

 1. Písemné podání prokazatelně odeslané jednou stranou na adresu sídla druhé strany uvedeného ve Smlouvě či v příslušném veřejném rejstříku, se považuje za doručené 5. den po jeho odeslání i tehdy, když si druhá strana toto podání z jakéhokoliv důvodu nepřevezme.

IV. Dodání

 1. Místem dodání Zboží je sídlo Dodavatele, nebylo-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Za dodání Zboží se považuje převzetí Zboží dopravcem nebo oprávněnou osobou Objednatele v sídle Dodavatele. Objednatel je povinen dodané Zboží převzít. Nestanoví-li Objednatel nejpozději 3 pracovní dny před dodáním Zboží výslovně v písemné formě, kdo Zboží převezme, pak platí, že osoba, která Zboží převzala, je osoba oprávněna jednat za Objednatele. Není-li stranami dohodnuto ve Smlouvě jinak, činí dodací doba 14 dnů ode dne doručení objednávky Dodavateli, nebo, byla-li sjednána záloha, 14 dnů ode dne složení zálohy. Objednatel je povinen přijmout i částečné plnění. Objednatel je povinen přijmout plnění i před dobou dodání stanovenou ve Smlouvě či ve VOP. Pokud je ve Smlouvě sjednáno jiné místo dodání Zboží než sídlo Dodavatele, je Objednatel povinen předat Dodavateli přepravní dispozice s uvedením přesných adres, telefonického spojení, jméno kontaktní osoby, rozsahu jednotlivých dodávek a označením dopravce, a to nejpozději tři dny před sjednaným termínem dodání Zboží, pokud přepravní dispozice již nejsou uvedeny ve Smlouvě. Objednatel je povinen při dodání Zboží na místě mimo sídlo Dodavatele poskytnout Dodavateli a dopravci veškerou potřebnou součinnost. V případě neposkytnutí potřebné součinnosti je Dodavatel oprávněn Objednateli účtovat náklady, které mu z důvodu neposkytnutí součinnosti vznikly.
 2. V případě prodlení s převzetím Zboží ze strany Objednatele je Dodavatel oprávněn účtovat za uskladnění Zboží poplatek ve výši 1% ceny Zboží za každý započatý den prodlení.
 3. U Zboží zasílaného na dobírku nebo jiným speciálním nebo vyžádaným způsobem je Dodavatel oprávněn k ceně Zboží připočítat i náklady této přepravy. Zboží je dodáno jeho předáním přepravci.
 4. Dodavatel odpovídá za vady, které má Zboží v době jeho předání. Objednatel nebo jeho dopravce je povinen prohlédnout dodané Zboží ihned po dodání Zboží za účelem zjištění, zda dodané Zboží nevykazuje zjevné vady (kupř. poškozené obaly, chybějící kusy a chybné dodávky) a tyto případné vady uplatnit přímo při dodání (poznámka v dodacím listu nebo sepsaný zápis o zjevných vadách je nezbytnou podmínkou pro řádné uplatnění práv z vadného plnění). Ostatní vady Zboží (zejm. kvalitativní) uplatňuje Objednatel bez zbytečného odkladu u Dodavatele písemně s přesnou charakteristikou vad a dalšími nezbytnými údaji (včetně fotodokumentace), týkajícími se vadného Zboží, a to vždy nejpozději do 4 dnů od dodání Zboží, jinak práva z vadného plnění za tyto vady zanikají. Při uplatnění práv z vadného plnění je Objednatel povinen předložit Dodavateli vadné Zboží, specifikovat jeho vady a uvést svůj požadavek nároku z vadného plnění vůči Dodavateli.
 5. Objednatel se vzdává nároku z odpovědnosti za vady Zboží tam, kde to bylo výslovně sjednáno. Nároky Objednatele z odpovědnosti za vady Zboží u skrytých vad zanikají, jestliže Objednatel nepodá zprávu Dodavateli o skrytých vadách Zboží do 10 dnů od jejich zjištění, nejpozději však do 3 měsíců od převzetí Zboží.
 6. V případě, že Dodavatel poskytne slevu z ceny, vystaví Objednateli opravný daňový doklad na částku ve výši poskytnuté slevy. Sleva se vypočte jako součin vadných kusů v dodaném Zboží a slevy na jednotlivý kus, která bude stanovena dle závažnosti vady, nejvýše však do ceny jednotlivého kusu.
 7. V případě opravy či výměny vadných kusů je Dodavatel povinen provést opravu či výměnu ve lhůtě třiceti dnů od uznání nároku z vadného plnění.
 8. Změnu specifikace Zboží (výše nákladu, změna rozsahu, formátu, barevnosti apod.) proti platné Smlouvě lze sjednat pouze za předpokladu upravení ceny Zboží a dalších souvisejících smluvních podmínek novou Smlouvou, která původně sjednanou Smlouvu zcela nahradí, nebo písemným dodatkem k původní Smlouvě. Písemná forma je dodržena i v případě e-mailové korespondence. V případě odstoupení od Smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před dodáním Zboží má Dodavatel právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s plněním smluvního závazku do doby odstoupení od Smlouvy nebo do doby ukončení smluvního vztahu a nákladů vlastního úkonu odstoupení. Dojde-li k písemné dohodě o změně druhu, a/nebo kvality a/nebo kvantity Zboží oproti sjednaným podmínkám, prodlužuje se termín dodání Zboží o přiměřenou dobu, kterou tyto změny vyžadují, pokud není stanoveno písemně jinak.
 9. Vlastnické právo ke Zboží nabývá Objednatel teprve úplným uhrazením ceny Zboží. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Objednatele v okamžiku dodání Zboží.

V. Kvalita Zboží

 1. Za řádné dodání Zboží se považuje plnění, které je předáno Objednateli v obvyklé kvalitě dané technologií zpracování, použitým materiálem a kvalitou výrobních podkladů. Snížená kvalita výrobních podkladů se může přiměřeným způsobem promítnout do kvality Zboží. Taková skutečnost není považována za nedostatek řádného provedení Zboží.
 2. Za řádné provedení Zboží se považuje dodání Zboží Objednateli ve sjednaném množství s těmito maximálními odchylkami:
  • PŘI NÁKLADU DO 1000 KS +- 5%
  • PŘI NÁKLADU DO 10 000 KS +-2%
  • PŘI NÁKLADU NAD 10 000 KS +- 1%
 3. Grafia Nova s.r.o. si vyhrazuje právo odchýlit se od kvalitativního etalonu původně specifikovaných požadavků zákazníka, a to ve výši 0,4% z celkového množství produktu.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti od 10. 2. 2016 a nahrazují VOP platné od 1. 1. 2010. Text VOP je v platném znění dostupný na vyžádání a je k dispozici u Dodavatele GRAFIA NOVA s.r.o. na adrese jeho sídla a na všech jeho pobočkách a pracovištích, jakož i na oficiálních internetových stránkách Tiskárny GRAFIA NOVA s.r.o. ( www.grafianova.cz )
 2. Objednatel vyjadřuje svůj výslovný souhlas s těmito VOP uzavřením konkrétní Smlouvy, a to akceptací cenové nabídky Dodavatele, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP.
 3. Bude-li některé ustanovení VOP či Smlouvy prohlášeno za neplatné, jsou ostatní ustanovení nadále platná, lze-li je oddělit. Smluvní strany se zavazují, že dotčené ustanovení nahradí platným ustanovením obdobného obsahu.
 4. Limitace náhrady újmy – v případě uplatnění nároku Objednatelem na náhradu majetkové či nemajetkové újmy se sjednává ve smyslu ustanovení § 2898 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, limitace náhrady újmy do souhrnné celkové výše odpovídající ceně Zboží. Limit náhrady újmy je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již jednotlivých, či dílčích nároků na náhradu újmy.
 5. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním nových VOP nebo bez náhrady. V případě, že Dodavatel změní nebo zruší znění těchto VOP, je pro Objednatele závazné znění účinné ke dni uzavření Smlouvy s Dodavatelem.
 6. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy a/nebo z objednávky se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.